ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Platform ของ บริษัท โฮมรัน พร็อพเทค จำกัด หรือ “โฮมรัน”

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Platform ของ บริษัท โฮมรัน พร็อพเทค จำกัด หรือ “โฮมรัน” ซึ่ง Platform นี้ถูกจัดทำขึ้นและดำเนินการโดยโฮมรัน หากผู้เข้าเยี่ยมชม Platform ดำเนินการคลิ๊กปุ่ม “ตกลง” เพื่อเข้าเยี่ยมชม Platform นี้ ให้ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Platform ของโฮมรันทันที ดังนั้น ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดอ่าน “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Platform” ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบละเอียดถี่ถ้วนทุกครั้งก่อน

เข้าใช้บริการ Platform นี้ และให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับ Platform นี้ หมายความรวมถึง Platform ที่จัดทำขึ้นและอาจมีการเชื่อมต่อกับ Platform

อื่นๆ ของบริษัทในเครือของโฮมรัน และ Platform อื่นๆ ของบุคคลภายนอก โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Platform นี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบละเอียดถี่ถ้วนก่อนเข้าใช้บริการ Platform นี้ โดยโฮมรันจะถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว รายละเอียดดังต่อไปนี้

การใช้งาน Platform

Platform นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นครั้งคราว ฉะนั้น ผู้เข้าเยี่ยมชม Platform ทุกท่านควรเข้ามาศึกษารายละเอียดการใช้บริการเป็นประจำ เพื่อช่วยให้ท่านอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่เสมอ

Platform นี้ประกอบด้วย ข้อความ เนื้อหา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิกต่างๆ ซึ่งท่านจะต้องยอมรับว่างานหรือแนวคิดใดๆ ที่ได้สร้างสรรค์และจัดทำขึ้นอันปรากฎอยู่บน Platform นี้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของโฮมรันแต่เพียงผู้เดียวและโฮมรันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฉะนั้น โฮมรันขอจำกัดการเข้าใช้บริการของทุกท่านด้วยการห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข และ/หรือ นำข้อมูล เนื้อหา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพ กราฟฟิกต่างๆ ไปเผยแพร่ยังบุคคลภายนอกหรือที่อื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากโฮมรัน

นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าและโลโก้ที่ปรากฎอยู่บน Platform นี้ มีทั้งได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วและ ยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น โฮมรันขอห้ามทุกท่านนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้งานต่อ ซึ่งท่านอาจจะถูกเจ้าของเครื่องหมายการค้าดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถึงที่สุด

ท่านยินยอมว่า ท่านจะไม่ใช้งาน Platform นี้ หรือใช้บริการของ Platform นี้ เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลใดๆ ของลูกค้าหรือ ผู้ลงโฆษณาบน Platform นี้ ท่านตกลงยินยอมที่จะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้ ; ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (bots) การเจาะระบบฐานข้อมูล การแก้ไขดัดแปลงหรือการปรับเปลี่ยนการเข้าถึงข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์อื่นๆ การรวบรวมข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลจากบริการของโฮมรัน และ/หรือข้อมูลรวมทั้งบริการอื่นใดโดยเด็ดขาด

ท่านยินยอมที่จะไม่กระทำการใช้งานซอฟต์แวร์ใดๆ ในการนำข้อมูลและบริการอื่นใดของโฮมรันไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเด็ดขาด

เกี่ยวกับข้อมูลใน Platform

“โฮมรัน” ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด ถูกต้องอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม โฮมรันไม่อาจรับประกันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โฮมรันจะไม่ยอมรับหรือรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ หรือการละเลยเนื้อหาใน Platform นี้

การจัดส่งข้อมูลใน Platform

ข้อมูลทุกชนิดที่ท่านได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่โฮมรัน จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของท่านแต่อย่างใด ทุกสิ่งที่ท่านได้ดำเนินการจัดส่ง เผยแพร่ หรือโพสต์ประกาศให้แก่โฮมรัน ให้ถือว่าโฮมรันและบริษัทในเครือของโฮมรัน สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่มีเงื่อนไขหรือภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น

ท่านตกลงและยอมรับว่า ข้อมูลที่ท่านได้โพสต์ลงบน Platform ของโฮมรัน ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์จากบุคคลภายนอก และให้หมายความรวมถึง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว หรือทรัพย์สินที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่นใด ซึ่งท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

เมื่อท่านเข้าใช้บริการบน Platform นี้ ให้ถือว่าท่านตกลงยินยอมให้โฮมรันเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และให้ถือว่าโฮมรันมีสิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของโฮมรัน

การเชื่อมโยงกับ Platform อื่นๆ

Platform นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยัง Platform อื่นๆ โดยการเชื่อมโยงนี้เป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านค้นหา Platform บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น โฮมรันขอยืนยันว่าไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือ รวมทั้งไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาของ Platform ใดๆ จากบุคคลภายนอก หรือการเชื่อมโยงใดๆ ที่ปรากฎอยู่ใน Platform จากบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการและ/หรือ ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่นำเสนอผ่าน Platform เหล่านี้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น ให้ถือเป็นความรับผิดชอบและเป็นการตัดสินใจของท่านเองทั้งสิ้น โฮมรันไม่อาจควบคุมและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ของ Platform เหล่านั้นทั้งสิ้น และโฮมรันขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับประกันใดๆ หรือต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของหรือผู้ดำเนินงานของ Platform ใดๆ เหล่านั้น (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) โฮมรันไม่อนุญาตให้ใส่ลิงก์ที่ไม่ได้รับอนุญาตใน Platform นี้

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

ท่านตกลงและยอมรับว่า เมื่อเข้าใช้บริการ Platform นี้แล้ว ท่านตกลงยอมรับความเสี่ยงและขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการเข้าใช้งานของท่าน กล่าวคือ โฮมรัน กรรมการของบริษัท พนักงานหรือตัวแทนอื่นๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย การร้องเรียนหรือความต้องการใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม การชดเชยหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น ความเกี่ยวข้องกับการใช้งาน Platform นี้ของท่าน หรือข้อมูลเนื้อหา ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่บน Platform นี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลไทยหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

การดำเนินธุรกิจของโฮมรันได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น โฮมรันมีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึงพัฒนาหลักเกณฑ์ในการลงโฆษณาของโฮมรัน เป็นประจำอยู่เสมอ โฮมรันขอความร่วมมือจากท่านศึกษารายละเอียดในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นประจำอยู่เสมอ เพื่อช่วยให้ท่านอัพเดทข้อมูลและรักษาสิทธิของความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่เสมอ

  • messenger-icon
  • line-icon
sms-icon